top of page

Utdrag ur en debattartikel i GP av Magnus Kihlbom, barnpsykiater 

Under de första levnadsåren växer hjärnan som snabbast. Vid födelsen väger hjärnan knappt en fjärdedel av sin slutliga vikt, men redan när barnet fyllt tre år och fl yttar till storbarnsgrupp når den 90 procent av slutvikten. För att hjärnan ska utvecklas väl fordras ett känslomässigt och kognitivt gott samspel med trygga anknytningspersoner i hemmet. Men det räcker inte. Förskolan måste ha välutbildade pedagoger som har tillräckligt tid för det enskilda barnet och goda arbetsvillkor. Barnets utveckling kan störas om barngruppen är för stor och personalomsättningen hög. Det lilla barnet behöver ett litet och kontinuerligt socialt nätverk med pålitlig och nära kontakt med några välbekanta pedagoger som det kan ty sig till och tröstas av vid behov. Om kvaliteten brister i dessa avseenden ökar risken för stress, det vill säga psykobiologisk obalans. Långvarig sådan ökar risken för framtida psykosomatisk sjuklighet. Buller och trötthet är stressfaktorer i stora barngrupper. Förskolepersonal rapporterar ofta ansträngande buller med tinnitus som följd. Stora barngrupper betyder också ökad infektionsrisk för barn, personal och föräldrar. 

bottom of page